Categories HTML

Danh sách các thẻ trong HTML

Bạn muốn có danh sách ngắn gọn các thẻ trong HTML? Bạn muốn xem lại bất cứ khi nào mình muốn? Thế thì bạn đã đến đúng nơi! Trong bài viết này Kiến càng sẽ cung cấp cho bạn thông tin đơn giản nhưng đầy đủ về các thẻ HTML.


Tài Liệu HTML chuẩn

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề bài viết</title>
</head>

<body>
Nội dung bài viết…
</body>

</html>


Các thẻ cơ bản

<h1>Thẻ quan trọng nhất, có kích thước lớn nhất</h1>
<h2> . . . </h2>
<h3> . . . </h3>
<h4> . . . </h4>
<h5> . . . </h5>
<h6>Thẻ quan trọng kém nhất, có kích thước nhỏ nhất</h6>

<p>Dùng cho văn bản</p>
<br> (Dùng để ngắt dòng)
<hr> (Tạo đường kẻ ngang)
<!– Để lại chú thích trong HTML –>


Các thẻ dùng để định dạng

<b>Bôi đậm văn bản</b>
<i>Chữ in nghiêng</i>
<u>gạch chân văn bản</u>
<strong>Văn bản quan trọng</strong>
<em>Nhấn mạnh văn bản</em>
<code>Mã máy tính</code>
<small>Chữ nhỏ hơn</small>

<abbr> (giải thích chữ viết tắt)
<address> (địa chỉ liên hệ)
<blockquote> (dẫn nguồn trích dẫn)
<sub> (dùng để tạo chỉ số dưới)
<sup> (dùng để tạo chỉ số trên)


Liên kết


Ảnh

<img src=”URL nguồn ảnh” alt=”Văn bản thay thế” height=”100″ width=”100″ title=”mô tả ảnh khi hover qua”>


Định dạng style và section

<style type=”text/css”>
a {color:red;}
h2 {color:blue; font-size:18px;}
</style>

<div>Định vị một khu vực Block trong tài liệu HTML</div>

<span>Định vị khu vực inline trong tài liệu HTML</span>


Danh sách không có thứ tự

<ul>
<li>Nội dung</li>
<li>Nội dung</li>
</ul>


Danh sách có thứ tự

<ol>
<li>Nội dung thứ nhất</li>
<li>Nội dung thứ hai</li>
</ol>


Bảng – table

<table border="1">
<tr>
<th>Tiêu đề cột</th>
<th>Tiêu đề cột</th>
</tr>
<tr>
<td>nội dung</td>
<td>nội dung</td>
</tr>
</table>

Iframe

<iframe src="https://kiencang.net/"></iframe>

Thẻ Form

<form action="xyly.php" method="post/get">

<input type="email" name="email" size="50" maxlength="50" required>
<input type="password" required>
<input type="checkbox" checked="checked">
<input type="radio" checked="checked">
<input type="submit" value="Gửi">
<input type="reset" value="Xóa">
<input type="hidden">
<select>
<option>Bánh Mỳ Trứng</option>
<option selected="selected">Bánh Mỳ Thịt</option>
<option>Bánh Mỳ Trộn</option>
</select>

<textarea name="binhluan" rows="50" cols="40"></textarea>

</form>

Entities – Các ký tự không thể gõ trực tiếp từ bàn phím

&#169; đại diện cho ©

&#8482; đại diện cho ™&#163; đại diện cho £

Comments are closed.

Back to Top