Categories HTML

Thẻ radio button và checkbox trong HTML

Thực ra chúng đều thuộc về nhóm thẻ input nhưng có thuộc tính type là radio button và checkbox. Nhóm thẻ input là không thể thiếu khi muốn làm form…

Categories HTML

Thẻ area trong HTML

Ví dụ Một bản đồ ảnh, với các khu vực có thể click: <img src="https://kiencang.net/wp-content/uploads/2021/02/planets.gif" alt="Planets" usemap="#planetmap" width="145" height="126" /> <map name="planetmap"> <area alt="Sun" coords="0,0,82,126" shape="rect" href="https://kiencang.net/wp-content/uploads/2021/02/sun.gif" /> <area alt="Mercury"…

Categories HTML

Thẻ map trong HTML

Ví dụ: Một bản đồ ảnh, với các khu vực có thể click: <img src="https://kiencang.net/wp-content/uploads/2021/02/planets.gif" alt="Planets" usemap="#planetmap" width="145" height="126" /> <map name="planetmap"> <area alt="Sun" coords="0,0,82,126" shape="rect" href="https://kiencang.net/wp-content/uploads/2021/02/sun.gif" /> <area alt="Mercury"…

Categories HTML

Thẻ dir trong HTML

Ví dụ Một danh sách thư mục: <dir> <li>html</li> <li>xhtml</li> <li>css</li> </dir> Kết quả: html xhtml css Định nghĩa và cách dùng Thẻ <dir> không được hỗ trợ trong HTML5.…

Categories HTML

Thẻ dialog trong HTML

Ví dụ Cách dùng phần tử <dialog>: <table> <tr> <th>Tháng một <dialog open>Đây là một hộp thoại</dialog></th> <th>Tháng hai</th> <th>Tháng ba</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>28</td> <td>31</td> </tr> </table> Kết quả:…

Categories HTML

Thẻ dd trong HTML

Ví dụ Một danh sách mô tả, với các thuật ngữ và các mô tả chi tiết: <dl> <dt>Coffee</dt> <dd>Black hot drink</dd> <dt>Milk</dt> <dd>White cold drink</dd> </dl> Kết quả: Coffee…

Back to Top