Categories HTML

Cách dùng thẻ abbr trong HTML

Thẻ abbr dùng để chú thích từ viết tắt giúp cho máy tìm kiếm, công cụ dịch thuật, công cụ kiểm tra chính tả hiểu nội dung web tốt hơn.

Code mẫu:

<abbr title="Unidentified Flying Object">UFO</abbr> còn gọi là Vật thể bay không xác định.

Kết quả:

UFO còn gọi là Vật thể bay không xác định.

Thông tin được đưa vào thuộc tính title của thẻ abbr sẽ được sử dụng để biết từ đầy đủ của từ viết tắt. Khi bạn di chuột qua từ viết tắt, thông tin từ title cũng hiện ra.

Bonus

Nếu bạn muốn tìm nghĩa của các từ viết tắt mà mình chưa biết thì hãy vô trang web: acronymfinder.com nó chứa hơn 4 triệu từ viết tắt trong cơ sở dữ liệu.

Back to Top