JavaScript JSON

JSON là định dạng dùng cho lưu trữ và chuyển dữ liệu.

jSON thường được dùng khi dữ liệu được gửi từ server đến trang web.

Đọc thêmJavaScript JSON