Categories SQL

Toán tử IN trong SQL

Toán tử IN cho phép bạn chỉ định nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE. Cú pháp SQL IN: SELECT ten_cot (có thể nhiều cột) FROM ten_bang WHERE ten_cot IN…

Categories SQL

SQL Injection là gì?

SQL Injection có thể phá huỷ cơ sở dữ liệu của bạn.  SQL trong các trang web Trong các bài trước, bạn đã học cách lấy (và cập nhật) cơ…

Categories SQL

Toán tử LIKE trong SQL

Toán tử LIKE được dùng để tìm kiếm một mẫu chỉ định trong một cột. Cú pháp SQL LIKE: SELECT ten_cot(có thể nhiều cột) FROM ten_bang WHERE ten_cot LIKE mau;…

Categories SQL

Các hàm ngày tháng trong SQL

SQL Dates Phần khó khăn nhất khi làm việc với ngày tháng là đảm bảo rằng định dạng của ngày tháng bạn muốn chèn vào phải ăn khớp với định…

Categories SQL

Toán tử BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN chọn lựa các giá trị nằm trong một khoảng. Các giá trị có thể là số, văn bản hoặc ngày tháng. Cú pháp SQL BETWEEN: SELECT ten_cot…

Categories SQL

Câu lệnh tạo bảng (create table) trong SQL

Câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để tạo một bảng trong một cơ sở dữ liệu. Các bảng được sắp xếp theo hàng và cột; và mỗi bảng phải…

Categories SQL

Các kiểu SQL Join

Một mệnh đề SQL JOIN được dùng để kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng, dựa trên một trường chung giữa chúng. Một kiểu nối phổ biến nhất…

Categories SQL

Mệnh đề SQL SELECT TOP

Mệnh đề SELECT TOP được sử dụng để chỉ định số bản ghi trả về. Mệnh đề SELECT TOP có thể rất hữu dụng cho các bảng ghi lớn với…

Categories SQL

Câu lệnh DELETE trong SQL

Câu lệnh DELETE được sử dụng để xoá các hàng trong một bảng. Cú pháp của SQL DELETE: DELETE FROM ten_bang WHERE mot_so_cot=mot_so_gia_tri; Lưu ý mệnh đề WHERE trong câu…

Back to Top