Categories HTML

Thẻ dialog trong HTML

Ví dụ

Cách dùng phần tử <dialog>:

<table>
<tr>
<th>Tháng một <dialog open>Đây là một hộp thoại</dialog></th>
<th>Tháng hai</th>
<th>Tháng ba</th>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>28</td>
<td>31</td>
</tr>
</table>

Kết quả:

January Đây là một hộp thoại February March
31 28 31

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <dialog> định nghĩa một hộp thoại hoặc cửa sổ.

Phần tử <dialog> giúp cho việc tạo các hộp thoại popup và modal trên web trở nên dễ dàng hơn.

Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng chỉ phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng của thẻ.

Phần tử  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<dialog> 37.0 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ 24.0

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <dialog> là thẻ mới trong HTML5.

Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
open open Chỉ định phần tử dialog được kích hoạt và người dùng có thể tương tác với nó
Back to Top