Categories Tính khả dụng của web

Chi phí tương tác

người dùng cũng lười như con lười vậy

Tóm tắt: chi phí tương tác (interaction cost) là tổng nỗ lực - bao gồm tinh thần và thể chất - mà người dùng phải thực hiện trong tương tác…

Back to Top