Categories HTML

Tổng hợp hơn 100 HTML Entities phổ biến

Nếu bạn muốn sử dụng ký hiệu > hoặc < trong trang HTML bạn phải sử dụng HTML Entities, cụ thể dấu < cần được viết là &#60; trong mã HTML, câu hỏi đầu tiên bạn đặt ra: tại sao lại phải rắc rối thế?

Câu trả lời là, nếu bạn sử dụng dấu < thì trình duyệt có thể nhầm đấy là thẻ mở trong HTML, để tránh nhầm lẫn bạn phải sử dụng ký tự thay thế &#60;

Ngoài ra có rất nhiều biểu tượng bạn không thể gõ trực tiếp được từ bàn phím, ví dụ như biểu tượng trái tim.

Trong bài viết này tôi sẽ liệt kê các HTML Entities phổ biến:

Biểu tượng Thực thể Tên Thực thể Số
&ndash; &#8211;
&mdash; &#8212;
&dagger; &#8224;
&Dagger; &#8225;
&bull; &#8226;
&hellip; &#8230;
&permil; &#8240;
&prime; &#8242;
&Prime; &#8243;
&lsaquo; &#8249;
&rsaquo; &#8249;
&oline; &#8254;
&euro; &#8364;
&trade; &#8482;
&larr; &#8592;
&uarr; &#8593;
&rarr; &#8594;
&darr; &#8595;
&harr; &#8596;
&crarr; &#8629;
&lceil; &#8968;
&rceil; &#8969;
&lfloor; &#8970;
&rfloor; &#8971;
&loz; &#9674;
&spades; &#9824;
&clubs; &#9827;
&hearts; &#9829;
&diams; &#9830;
Biểu tượng Thực thể tên Thực thể số
  &nbsp; &#160;
¡ &iexcl; &#161;
¢ &cent; &#162;
£ &pound; &#163;
¤ &curren; &#164;
¥ &yen; &#165;
¦ &brvbar; &#166;
§ &sect; &#167;
¨ &uml; &#168;
© &copy; &#169;
ª &ordf; &#170;
« &laquo; &#171;
¬ &not; &#172;
­ &shy; &#173;
® &reg; &#174;
¯ &macr; &#175;
° &deg; &#176;
± &plusmn; &#177;
² &sup2; &#178;
³ &sup3; &#179;
´ &acute; &#180;
µ &micro; &#181;
&para; &#182;
¸ &cedil; &#184;
¹ &cedil; &#185;
º &ordm; &#186;
» &raquo; &#187;
¿ &iquest; &#191;
× &times; &#215;
÷ &divide; &#247;
Biểu tượng Thực thể tên Thực thể số
&forall; &#8704;
&part; &#8706;
&exist; &#8707;
&empty; &#8709;
&nabla; &#8711;
&isin; &#8712;
&notin; &#8713;
&ni; &#8715;
&prod; &#8719;
&sum; &#8721;
&minus; &#8722;
&lowast; &#8727;
&radic; &#8730;
&prop; &#8733;
&infin; &#8734;
&ang; &#8736;
&and; &#8743;
&or; &#8744;
&cap; &#8745;
&cup; &#8746;
&int; &#8747;
&there4; &#8756;
&sim; &#8764;
&cong; &#8773;
&asymp; &#8776;
&ne; &#8800;
&equiv; &#8801;
&le; &#8804;
&ge; &#8805;
&sub; &#8834;
&sup; &#8835;
&nsub; &#8836;
&sube; &#8838;
&supe; &#8839;
&oplus; &#8853;
&otimes; &#8855;
&perp; &#8869;
&sdot; &#8901;

Bạn có thể thấy HTML Entities bao gồm cả thực thể số và chữ, chẳng hạn biểu tượng bản quyền © có kiểu viết dạng chữ là &copy; còn kiểu viết dạng số là &#169; Cả hai đều tương đương nhau, kiểu chữ thì dễ nhớ hơn nhưng kiểu số lại được các trình duyệt web hỗ trợ nhiều hơn.

Cần lưu ý là các HTML Entities bắt đầu bằng dấu & và kết thúc bằng dấu ; còn ở giữa sẽ là tên hoặc số.

Back to Top