Thẻ title trong HTML

Thẻ title dùng để tạo tiêu đề cho bài viết, đây là thẻ cơ bản vào bậc nhất trong HTML và nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi SEO.

Code mẫu:

<html>

<head>
<title>Tiêu đề bài viết</title>
</head>

<body>
Nội dung bài viết
</body>

</html>

Ứng dụng

  • Cung cấp tiêu đề trên toolbar của trình duyệt:
tiêu đề trên thanh toolbar trình duyệt
  • Hiển thị tiêu đề cho trang khi được thêm vào danh sách ưa thích của trình duyệt (bookmark):
thẻ title trong đánh dấu trang
  • Cung cấp tiêu đề cho các bài viết trong kết quả trả về của các cỗ máy tìm kiếm (thí dụ Google, Bing…):
nội dung thẻ title trong máy tìm kiếm

Trình duyệt hỗ trợ

Được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt phổ biến gồm Chrome, FireFox, Opera, Safari và IE.


Các chú ý

  • Mỗi một trang HTML chỉ được phép chứa duy nhất một phần tử title mà thôi;
  • Nếu không có thẻ <title> nào trong trang HTML thì trang HTML đó sẽ được xác định là không hợp lệ;
  • Thẻ <title> luôn nằm trong thẻ <head>;

Tôi tạo một trang HTML không có thẻ title rồi sử dụng validator.w3.org để check lỗi, và đây là kết quả:

thẻ head bị thiếu thẻ title

Thông báo nói với chúng ta rằng, thẻ head bị thiếu thẻ title và bạn cần bổ sung nó.

Viết một bình luận