Categories HTML

Thẻ header trong HTML

Ví dụ

Một header cho <article>:

<article>
<header>
<h1>Đầu mục quan trọng nhất ở đây</h1>

<h3>Đầu mục ít quan trọn hơn ở đây</h3>

Một số thông tin thêm ở đây
</header>

Bao nhiêu năm ngây ngô dại khở, đời vẫn thế….
</article>

Định nghĩa và cách dùng

Phần tử <header> đại diện cho phần nội dung giới thiệu hoặc một tập hợp các liên kết điều hướng.

Một phần tử <header> điển hình bao gồm:

  • Một hoặc nhiều phần tử heading (<h1> tới <h6>)
  • Logo hoặc icon
  • Thông tin tác giả

Bạn có thể có vài phần tử <header> trong một tài liệu.

Lưu ý: Một thẻ <header> không thể được đặt trong một phần tử <footer>, <address> hoặc một <header> khác.


Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng.

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<header> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

Khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <header> là thẻ mới trong HTML5.

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <header> với giá trị mặc định sau:

header {
display: block;
}
Back to Top