Thuộc tính contenteditable trong HTML

Ví dụ về thuộc tính contenteditable:

<span contenteditable="true">Đây là đoạn văn bản có thể được chỉnh sửa.</span>

Đây là đoạn văn bản có thể được chỉnh sửa. Bạn thử đưa con trỏ chuột vào để chỉnh sửa xem thế nào nhé.


Định nghĩa và cách dùng

Thuộc tính contenteditable được dùng để chỉ định nội dung của phần tử nào đó có thể được chỉnh sửa hay là không. Đây là thuộc tính mới chỉ có trong HTML5.

Lưu ý: Khi thuộc tính contenteditable không được gán cho phần tử, thì phần tử sẽ kế thừa thuộc tính từ phần tử cha.


Trình duyệt hỗ trợ

Trình duyệtChromeIEFireFoxSafariOpera
contenteditable4.06.03.53.1 10.1

Cú pháp

<element contenteditable="true|false">

Ý nghĩa:

  • true: cho phép chỉnh sửa
  • false: không cho phép chỉnh sửa

Viết một bình luận