Kiểm soát lỗi ẩn khi thao tác dữ liệu

Khi tôi bắt đầu làm chương trình quản lý bán hàng online, tôi thiết kế chương trình khá cơ bản với lòng cốt là bảng dữ liệu vận đơn, chi tiết vận đơn và sản phẩm. Các thao tác dữ liệu tương đối đơn giản và rõ ràng về mặt hiển thị. Nói cách khác, nếu thao tác thêm sửa xoá dữ liệu bị lỗi, nó sẽ làm cho vận đơn hiển thị lỗi. 

Đọc thêmKiểm soát lỗi ẩn khi thao tác dữ liệu

Chuẩn hoá dữ liệu số điện thoại bằng PHP

Xửa lý số điện thoại có thể là yêu cầu quan trọng trong nhiều bài toán. Đặc biệt là những bài toán liên quan đến con người, thí dụ số điện thoại nhân viên trong công ty, số điện thoại khách hàng của bạn, số điện thoại những người bạn muốn chào hàng, số điện thoại của người dân trong quận huyện, vv.

Đọc thêmChuẩn hoá dữ liệu số điện thoại bằng PHP

Quy trình phát triển ứng dụng web bằng PHP

Các ứng dụng web bằng PHP có một số đặc điểm sau:

  • Thường phức tạp
  • Thường có nhiều trang (nhiều code) / vì phức tạp nên thế
  • Thường có nhiều người làm (hoặc/và làm vào các giai đoạn khác nhau)
  • Thường được bổ sung tính năng hoặc/và loại bỏ bớt tính năng
  • Thường xuyên được sửa chữa để tối ưu

Đọc thêmQuy trình phát triển ứng dụng web bằng PHP