Categories HTML

Cách dùng thẻ sup và sub trong HTML

Nếu hay phải viết các công thức toán học, hóa học, bạn sẽ cần dùng thường xuyên hai thẻ sup và sub. Nó được dùng để tạo chỉ số trên và chỉ số dưới.

Thẻ sub

Thí dụ công thức hóa học 2H2 + O2 = 2H2O, nếu không áp dụng chỉ số dưới sub thì trông sẽ như đoạn vừa gõ, để sửa lại, ta dùng đoạn code sau:

2H<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> = 2H<sub>2</sub>O

Kết quả:

2H2 + O2 = 2H2O

Thẻ sup

Thí dụ phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0

Đáng ra số 2 phải ở bên trên biến x. Để sửa lại dòng trên, ta dùng đoạn code sau:

ax<sup>2</sup> + bx + c = 0

Kết quả:

ax2 + bx + c = 0

Ngoài ra thẻ sup cũng hay được dùng để tạo các chú thích, chẳng hạn:

Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau[1]

[1]: Trích trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du.


Bên cạnh cách dùng thẻ sub và sup, bạn có thể dùng thuộc tính vertical-align, nó cũng cho kết quả tương tự, nhưng bạn sẽ chủ động hơn trong việc điều chỉnh CSS.

Back to Top