Categories HTML

Thẻ samp trong HTML

Ví dụ

Định dạng văn bản trong tài liệu:

<samp>Mẫu đầu ra từ một chương trình máy tính</samp>

Kết quả:

Mẫu đầu ra từ một chương trình máy tính

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <samp> là thẻ cụm từ. Nó định nghĩa mẫu đầu ra từ một chương trình máy tính.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng CSS để tạo ra nhiều hiệu ứng, tuỳ biến hay hơn.

Tất cả các thẻ cụm từ:

Thẻ Mô tả
<em> Xuất ra văn bản cần nhấn mạnh
<strong> Định nghĩa văn bản quan trọng
<code> Định nghĩa một đoạn code máy tính
<samp> Định nghĩa mẫu đầu ra từ một chương trình máy tính
<kbd> Định nghĩa nhập vào từ bàn phím
<var> Định nghĩa một biến

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<samp>

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <samp> với các giá trị mặc định sau:

samp {
font-family: monospace;
}
Back to Top