Categories HTML

Thẻ kbd trong HTML

Ví dụ

Định dạng văn bản trong tài liệu: 

<kbd>Nhập từ bàn phím</kbd>

Kết quả:

Nhập từ bàn phím

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <kbd> là thẻ cụm từ. Nó định nghĩa thông tin nhập từ bàn phím.

Mô tả rõ hơn: Thẻ <kbd> đại diện cho thông tin người dùng nhập. Ví dụ, văn bản người dùng nhập từ máy tính/thiết bị của họ.

Lưu ý là, thẻ <kbd> không nên nhầm lẫn với thẻ <input> (là một thành phần quan trọng để tạo form cho người dùng nhập liệu). Thẻ <kbd> được dùng khi một tài liệu đơn giản chỉ cần hiển thị văn bản người dùng nhập từ bàn phím (vì bất cứ lý do gì). Ví dụ như, thẻ <kbd> có thể sử dụng trong một danh sách các hướng dẫn kết nối với một mạng từ máy tính của bạn.

Mẹo: Thẻ có thể có nhiều hiệu ứng hơn thông qua điều chỉnh CSS

Tất các các thẻ cụm từ:

Thẻ Mô tả
<em> Xuất ra văn bản được nhấn mạnh
<strong> Định nghĩa văn bản quan trọng
<code> Định nghĩa một đoạn code máy tính
<samp> Định nghĩa đầu ra mẫu từ một chương trình máy tính
<kbd> Định nghĩa nhập vào từ bàn phím
<var> Định nghĩa một biến

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<kbd>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <kbd> với các giá tị mặc định sau:

kbd {
font-family: monospace;
}
Back to Top