Categories HTML

Thẻ code trong HTML

Ví dụ

Định dạng văn bản trong một tài liệu: 

<code>Đây là một đoạn mã máy tính</code>

Kết quả:
Đây là một đoạn mã máy tính


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <code> là một thẻ cụm từ. Nó định nghĩa một đoạn code máy tính.

Tất cả các thẻ cụm từ trong HTML bao gồm:

TagMô tả
<em>Xuất ra một văn bản được nhấn mạnh
<strong>Định nghĩa một văn bản quan trọng
<code>Định nghĩa một đoạn code máy tính
<samp>Định nghĩa đầu ra mẫu từ một chương trình máy tính
<kbd>Định nghĩa nhập vào bàn phím
<var>Định nghĩa một biến

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ Chrome IEFireFox Safari Opera
<code>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <code> với các giá trị mặc định sau:

code {
font-family: monospace;
}

Leave a Comment

Back to Top