Categories HTML

Thẻ em trong HTML

Ví dụ

Định dạng văn bản trong tài liệu:

<em>Văn bản được nhấn mạnh</em>

Kết quả:

Văn bản được nhấn mạnh


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ em là một thẻ cụm từ, nó xuất ra văn bản cần nhấn mạnh.

Mẹo:  Bạn có thể có nhiều hiệu ứng hơn với CSS.

Tất cả thẻ cụm từ:

Thẻ Mô tả
<em> Định nghĩa văn bản được nhấn mạnh
<strong> Định nghĩa văn bản quan trọng
<code> Định nghĩa một đoạn code máy tính
<samp> Định nghĩa đầu ra mẫu từ một chương trình máy tính
<kbd> Định nghĩa nhập từ bàn phím
<var> Định nghĩa một biến

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<em>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <em> với các giá trị mặc định sau:

em {
font-style: italic;
}
Back to Top