Thẻ s trong HTML

Ví dụ

Đánh dấu văn bản không còn chính xác:

<p><s>Xe của tôi màu xanh.</s></p>
<p>Xe mới của tôi màu bạc.</p>

Kết quả:

Xe của tôi màu xanh.

Xe mới của tôi màu bạc.


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <s> xác định văn bản không còn chính xác, đúng đắn hoặc liên quan nữa.

Thẻ <s> không nên dùng để định nghĩa văn bản thay thế hoặc muốn xoá, sử dụng thẻ <del> để định nghĩa văn bản muốn xoá hoặc thay thế.


Trình duyệt hỗ trợ

Phần tử Chrome IE FireFox Safari Opera
<s>

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Phần tử <s> đã bị phản đối trong HTML 4.01, và được sử dụng để định nghĩa văn bản có đường kẻ ngang.

Phần tử <s> được định nghĩa lại trong HTML5, và hiện nó được dùng để định nghĩa văn bản không còn chính xác nữa.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <s> với giá trị mặc định sau:

Ví dụ

s {
text-decoration: line-through;
}

Viết một bình luận