Thẻ strong trong HTML

Ví dụ

Định dạng văn bản trong tài liệu:
<strong>Thí dụ văn bản trong thẻ strong</strong>

Kết quả:

Thí dụ văn bản trong thẻ strong

Thẻ <strong> là thẻ cụm từ. Nó định nghĩa văn bản quan trọng.

Mẹo: Nó có thể nhận được nhiều hiệu ứng hơn với CSS.

Tất cả các thẻ cụm từ:

Thẻ Định nghĩa
<em> Xuất ra văn bản muốn nhấn mạnh
<strong> Định nghĩa một văn bản quan trọng
<code> Định nghĩa một đoạn code máy tính
<samp> Định nghĩa một mẫu xuất ra từ một chương trình máy tính
<kbd> Định nghĩa nhập vào từ bàn phím
<var> Định nghĩa một biến

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<strong>

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Trong HTML 4.01. thẻ <strong> định nghĩa một văn bản được nhấn mạnh, nhưng trong HTML5, nó định nghĩa một văn bản quan trọng.

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần từ <strong> với các giá trị mặc định sau:

Ví dụ

strong {
font-weight: bold;
}

2 thoughts on “Thẻ strong trong HTML”

    • Bạn có câu hỏi nào cụ thể hơn về trang web không? Chẳng hạn như nội dung, SEO, hay cái gì đó khác?

      Reply

Leave a Comment