Categories HTML

Thẻ var trong HTML

Ví dụ

Định dạng văn bản trong tài liệu:

<var>Biến</var>

Kết quả:

Biến

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <var> là thẻ cụm từ. Nó dùng để định nghĩa một biến.

Mẹo: Bạn có thể có các hiệu ứng tốt hơn nhờ CSS

Tất cả các thẻ cụm từ:

Thẻ Mô tả
<em> Xuất ra văn bản được nhấn mạnh
<strong> Định nghĩa một văn bản quan trọng
<code> Định nghĩa một đoạn code máy tính
<samp> Định nghĩa một mẫu đầu ra từ chương trình máy tính
<kbd> Định nghĩa một đầu vào nhập từ bàn phím
<var> Định nghĩa một biến

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<var>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <var> với các giá trị mặc định sau:

var {
font-style: italic;
}
Back to Top