Thẻ var trong HTML

Ví dụ

Định dạng văn bản trong tài liệu:

<var>Biến</var>

Kết quả:

Biến

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <var> là thẻ cụm từ. Nó dùng để định nghĩa một biến.

Mẹo: Bạn có thể có các hiệu ứng tốt hơn nhờ CSS

Tất cả các thẻ cụm từ:

ThẻMô tả
<em>Xuất ra văn bản được nhấn mạnh
<strong>Định nghĩa một văn bản quan trọng
<code>Định nghĩa một đoạn code máy tính
<samp>Định nghĩa một mẫu đầu ra từ chương trình máy tính
<kbd>Định nghĩa một đầu vào nhập từ bàn phím
<var>Định nghĩa một biến

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<var>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <var> với các giá trị mặc định sau:

var {
font-style: italic;
}

Viết một bình luận