Thẻ wbr trong HTML

Ví dụ

Một văn bản với tuỳ chọn xuống dòng:

<p>
Để học AJAX, bạn phải làm quen với XML<wbr>Http</wbr> Yêu cầu đối tượng.
</p>

Kết quả:

Để học AJAX, bạn phải làm quen với XMLHttp Yêu cầu đối tượng.

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <wbr> (Tuỳ chọn bẻ từ) chỉ định vị trí nơi văn bản có thể xuống dòng.

Mẹo: Khi từ quá dài, hoặc bạn sợ trình duyệt sẽ tự động xuống dòng sai chỗ, bạn có thể sử dụng phần tử <wbr> để thêm vào tuỳ chọn xuống dòng theo ý của bạn.


Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng chỉ ra phiên bản đầu tiên của trình duyệt hỗ trợ đầy đủ chức năng của thẻ.

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<wbr>1.012.03.04.011.7

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <wbr> là thẻ mới trong HTML5.

Viết một bình luận