Categories HTML

Thẻ keygen trong HTML

Ví dụ

Một form với trường keygen:

<form action="demo_keygen.php" method="get">
Tên người dùng: <input type="text" name="usr_name">
Mã hoá: <keygen name="security">
<input type="submit">
</form>

Kết quả:

Tên người dùng:
Mã hoá:

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <keygen> chỉ định một cặp khoá được tạo ra để sử dụng cho form.

Khi form được nhấn submitt, một khoá riêng tư được lưu trữ tại local, và khoá công cộng được gửi đến server.


Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ chức năng của phần tử.

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<keygen> 1.0 Không hỗ trợ 1.0 1.2 3.0

Khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Phần tử <keygen> là phần tử mới trong HTML5


Các thuộc tính

Các thuộc tính Giá trị Description
autofocus autofocus Chỉ định phần tử <keygen> nên tự động được tập trung (con trỏ chuột ở vị trí đó) khi trang được tải
challenge challenge Chỉ định giá trị của phần tử <keygent> nên được thử thách khi form được submit (gửi đi)
disabled disabled Chỉ định phần tử <keygen> nên được vô hiệu hoá
form form_id Chỉ định một hoặc nhiều form mà phần tử <keygen> thuộc về
keytype rsa
dsa
ec
Chỉ định các thuật toán bảo mật của khoá
name name Định nghĩa tên cho phần tử <keygen>

Thiết lập CSS mặc định

Không.

Back to Top