Categories HTML

Thẻ strike trong HTML

Ví dụ

Văn bản được gạch ngang ở giữa có thể được đánh dấu như sau:

<p>Phiên bản 2.0 hiện <strike>không được hỗ trợ!</strike> đã được hỗ trợ!</p>

Kết quả:

Phiên bản 2.0 hiện không được hỗ trợ! đã được hỗ trợ!


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <strike> không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng thẻ <del> hoặc thẻ <s> để thay thế.

Thẻ <strike> định nghĩa một văn bản được gạch ngang ở giữa.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari Opera
<strike>
Back to Top