Categories HTML

Thẻ head trong HTML

Ví dụ về tài liệu HTML, với thẻ title bên trong khu vực của thẻ head:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Tiêu đề của tài liệu</title>
</head>

<body>
  Nội dung của tài liệu…
</body>

</html>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <head> được dùng vào mục đích chứa tất cả các “thông tin đầu”.

Thẻ <head> có thể chứa tiêu đề của tài liệu, mã script, style CSS, các thông tin meta và nhiều thứ khác.

Những thẻ sau có thể được đưa vào bên trong thẻ <head>:

  • <title> (thẻ này là bắt buộc trong tài liệu HTML);
  • <style> (dùng để bao các đoạn mã CSS);
  • <base>;
  • <link> (dùng để liên kết đến một file CSS bên ngoài);
  • <meta>;
  • <script> (dùng để bao các đoạn mã JavaScript);
  • <noscript> (nội dung thay thế trong trường hợp trình duyệt vô hiệu hóa JavaScript);

Trình duyệt hỗ trợ

Cả 5 trình duyệt lớn nhất đều hỗ trợ thẻ này.


Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Trong HTML 4.01, thẻ <head> bắt buộc phải có.

Trong HTML5, thẻ <head> có thể được bỏ qua. Đoạn code bên dưới vẫn hợp lệ trong HTML5:

<!DOCTYPE html>
<html>
<title>Tiêu đề của tài liệu</title>

<body>

<h1>Đây là tiêu đề</h1>

<p>Đây là văn bản.</p>

</body>

</html>

Thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
profile URL Không hỗ trợ trong HTML5

Chỉ định một URL tới một tài liệu có chứa tập hợp các quy tắc. Các quy tắc có thể được đọc bởi trình duyệt để hiểu rõ thông tin trong nội dung thuộc tính của các thẻ <meta>
Back to Top