Thẻ link trong HTML để tạo style liên kết

Ví dụ

Nó được dùng để liên kết tới một style sheet bên ngoài:

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="theme.css">
</head>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <link> liên kết giữa tài liệu và một tài nguyên bên ngoài.

Thẻ <link> thường được sử dụng để liên kết với style sheets (CSS) bên ngoài.


Trình duyệt hỗ trợ

Khi sử dụng cho style sheets, thẻ <link> được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt lớn.

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<link>

Lưu ý: Thẻ <link> là thẻ rỗng, nó chỉ bao gồm các thuộc tính bên trong.

Lưu ý: Phần tử này phải nằm trong phần <head> của HTML, nhưng bạn có thể lặp lại thoải mái phần tử <link> này (nghĩa là có bao nhiêu thẻ <link> trong <head> cũng được).


Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Một số thuộc tính của HTML 4.01 không được hỗ trợ trong HTML5.

Thuộc tính “sizes” là thuộc tính mới trong HTML5.


Sự khác biệt giữa HTML và XHTML

Trong HTML, thẻ <link> không cần thẻ đóng.

Trong XHTML, thẻ <link> phải được đóng đúng cách.


Các thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
charsetchar_encodingKhông hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định kiểu mã hoá ký tự của tài liệu liên kết
crossoriginanonymous
use-credentials
Chỉ định cách các phần tử xử lý yêu cầu cross-orgin
hrefURLChỉ định vị trí của tài liệu liên kết
hreflanglanguage_codeChỉ định ngôn ngữ của văn bản của tài liệu liên kết
mediamedia_queryChỉ định trên thiết bị nào tài liệu liên kết sẽ được hiển thị
relalternate
archives
author
bookmark
external
first
help
icon
last
license
next
nofollow
noreferrer
pingback
prefetch
prev
search
sidebar
stylesheet
tag
up
Yêu cầu bắt buộc. Chỉ định mối quan hệ giữa tài liệu hiện tại và tài liệu được liên kết

 

 

revreversed relationshipKhông còn hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định mối quan hệ giữa tài liệu liên kết và tài liệu hiện tại
sizesHeightxWidth
any
Chỉ định kích cỡ của nguồn liên kết, chỉ áp dụng cho rel=”icon”
target_blank
_self
_top
_parent
frame_name
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định nơi tài liệu liên kết được tải
typemedia_typeChỉ định kiểu media của tài liệu liên kết

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <link> với các giá trị mặc định sau:

link {
display: none;
}

Viết một bình luận