Categories HTML

Thẻ script trong HTML

Viết “Chào Kiến càng!” bằng JavaScript:

<span id="demo">.</span><script>// <![CDATA[ document.getElementById("demo").innerHTML = "Chào Kiến càng!"; // ]]></script>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <script> được sử dụng để định nghĩa mã thực thi phía máy khách (JavaScript).

Phần tử <script> nó có thể chứa các lệnh kịch bản hoặc trỏ tới một file script bên ngoài thông qua thuộc tính src.

JavaScript thường được ứng dụng trong thao tác với hình ảnh, xác nhận form, và thay đổi nội dung.

Mẹo: Nếu bạn muốn học thêm về JavaScript, hãy ghé thăm mục này của chúng tôi.


Trình duyệt hỗ trợ

Hiện cả 5 trình duyệt lớn nhất đều hỗ trợ JavaScript.


Khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thuộc tính type là bắt buộc trong HTML 4, nhưng được tuỳ chọn trong HTML5.

Thuộc tính “async” là thuộc tính mới trong HTML5.

Thuộc tính cũ của HTML 4.01: “xml:space” không được hỗ trợ trong HTML5.


Điểm khác biệt giữa HTML và XHTML

Trong XHTML, các nội dung bên trong các kịch bản được khai báo là #PCDATA (đại diện của CDATA), có nghĩa là các thực thể sẽ được phân tích cú pháp.

Điều này có nghĩa là trong XHTML, tất cả các ký tự đặc biệt nên được mã hóa, hoặc tất cả các nội dung cần được gói bên trong khu vực CDATA:

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var i = 10;
if (i < 5) {
  // some code
}
//]]>
</script>

Thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
async async Chỉ định rằng kịch bản được thực thi không đồng bộ (chỉ dành cho kịch bản bên ngoài)
charset charset Xác định loại mã hoá ký tự được sử dụng ở file script bên ngoài
defer defer Chỉ định rằng kịch bản chỉ được thực thi khi trang đã tải xong (chỉ cho kịch bản bên ngoài)
src URL Xác định URL của file script bên ngoài
type media_type Xác định kiểu media của script
xml:space preserve Không được hỗ trợ trong HTML5. Xác định có khoảng trắng trong mã cần được giữ lại

Một số mẹo và lưu ý

Nếu thuộc tính “src” tồn tại thì phần tử <script> phải rỗng, nói cách khác là giữa <script> và thẻ đóng </script> không được có mã lệnh thực thi nữa.

Chú ý phần tử <noscript> – cái cho người dùng khả năng vô hiệu hoá mã lệnh scripts trên trình duyệt của họ, hoặc có trình duyệt không hỗ trợ mã lệnh phía máy khách.

Có một số cách khác nhau để script bên ngoài được thực thi:

  • Nếu async=”async”: Các kịch bản được thực thi không đồng bộ với phần còn lại của trang (kịch bản được thực thi ngay cả khi trang vẫn tiếp tục tải)
  • Nếu async không tồn tại và defer=”defer”: Mã lệnh được thực thi sau khi trang tải xong
  • Nếu cả async và defer đều không có: Các kịch bản được lấy và thực thi ngay lập tức, trước khi trình duyệt tiếp tục phân tích trang

Comments are closed.

Back to Top