Categories HTML

Thẻ base trong HTML

Ví dụ

Chỉ định URL mặc định và đích mặc định cho tất cả các liên kết trên một trang: 

<head>
<base href="https://kiencang.net/images/" target="_blank">
</head>
<body>
<img src="stickman.gif" width="24" height="39" alt="Stickman">
<a href="https://kiencang.net">Kiến càng</a>
</body>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <base> chỉ định URL/đích cơ bản cho tất cả các liên kết trong một tài liệu.

Chỉ có tối đa một phần tử <base> trong một tài liệu và nó phải ở bên trong phần tử <head>.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<base>

Các mẹo và chú ý

Mẹo: Đưa thẻ <base> như phần tử đầu tiên bên trong phần <head>, vì vậy các phần tử khác trong khu vực head sử dụng thông tin từ phần tử <base>.

Lưu ý: Nếu thẻ <base> có mặt, nó phải có một trong hai thuộc tính là href hoặc target, hoặc nó đồng thời phải có cả hai thuộc tính này – nói cách khác nó không được phép vắng mặt đồng thời các hai thuộc tính.


Khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Không.


Khác biệt giữa HTML và XHTML

Trong HTML, thẻ <base> không có thẻ đóng.

Trong XHTML, thẻ <base> phải được đóng đúng cách.


Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
href URL Chỉ định URL cơ sở cho tất cả các liên kết trong trang
target _blank
_parent
_self
_top
framename
Chỉ định đích (target) mặc định cho tất cả các liên kết và form trên trang

Thiết lập CSS mặc định

Không.

Back to Top