Categories HTML

Thẻ noscript trong HTML

Ví dụ về cách sử dụng thẻ <noscript>:

<script>
document.write("Kiến càng!")
</script>
<noscript>Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!</noscript>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <noscript> định nghĩa nội dung thay thế cho người dùng khi họ chủ động/vô ý vô hiệu hoá tính năng script trên trình duyệt (hầu hết các trường hợp) hoặc trình duyệt của họ bản thân nó không hỗ trợ script (điều này rất hiếm khi xảy ra).

Thẻ <noscript> có thể được sử dụng bên trong thẻ <head> và <body>.

Nội dung bên trong thẻ <noscript> sẽ hiển thị nếu mã script không được hỗ trợ, hoặc nó bị vô hiệu hoá bởi người dùng trình duyệt (người dùng chủ động tắt JavaScript).


Trình duyệt hỗ trợ

Element  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<noscript>

Một số mẹo và lưu ý

Một cách thực hành tốt là bạn nên sử dụng thẻ comment trong HTML để ẩn mã khỏi trình duyệt không hỗ trợ cho chạy mã script phía máy khách (do vậy chúng sẽ không hiện thị đoạn mã không hỗ trợ thành văn bản):

<script>
<!–
function displayMsg() {
alert("Kiến càng!")
}
//–>
</script>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Trong HTML 4.01, thẻ <noscript> có chỉ có thể sử dụng bên trong thẻ <body>.

Trong HTML5, thẻ <noscript> có thể sử dụng bên trong cả thẻ <head> và thẻ <body>.


Sự khác biệt giữa HTML và XHTML

Trong XHTML, thẻ <noscript> không được hỗ trợ.


Thiết lập CSS mặc định

Không.

Back to Top