Categories HTML

Thẻ dt trong HTML

Ví dụ Một danh sách mô tả, với các thuật ngữ và các mô tả chi tiết: <dl> <dt>Coffee</dt> <dd>Black hot drink</dd> <dt>Milk</dt> <dd>White cold drink</dd> </dl> Kết quả: Coffee…

Categories HTML

Thẻ dl trong HTML

Ví dụ Một danh sách mô tả, với các thuật ngữ và các mô tả: <dl> <dt>Coffee</dt> <dd>Black hot drink</dd> <dt>Milk</dt> <dd>White cold drink</dd> </dl> Kết quả: Coffee Black hot…

Categories HTML

Thẻ col trong HTML

Ví dụ Thiết lập màu nền cho ba cột với thẻ <colgroup> và thẻ <col>: <table> <colgroup> <col span="2" style="background-color:red"> <col style="background-color:yellow"> </colgroup> <tr> <th>ISBN</th> <th>Tên sách</th> <th>Giá</th> </tr> <tr>…

Categories HTML

Thẻ figcaption trong HTML

Ví dụ Sử dụng phần tử <figure> để đánh dấu ảnh trong tài liệu. Phần tử <figure> cũng bao gồm cả đoạn chú thích/mô tả thêm: <figure> <img src="https://cdn.kiencang.net/wp-content/uploads/2021/02/cap-doi-hoan-canh.jpg" alt="Cặp…

Categories HTML

Thẻ figure trong HTML

Ví dụ Sử dụng phần tử <figure> để đánh dầu một bức ảnh trong tài liệu: <figure> <img src="ducanhplus.jpg" alt="The Pulpit Rock" width="304" height="228"> </figure> Định nghĩa và cách dùng…

Categories HTML

Thẻ summary trong HTML

Ví dụ Sử dụng phần tử <summary>: <details><summary>Copyright 2013 - 2016.</summary> - bởi Nguyen Duc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ. Tất cả nội dung và hình ảnh…

Categories HTML

Thẻ div trong HTML

Ví dụ Văn bản trong tài liệu thuộc thẻ div sẽ được hiển thị màu đỏ: <div style="color:red"> <h3>Đây là tiêu đề</h3> <p>Đây là văn bản.</p> </div> Kết quả: Đây…

Categories HTML

Thẻ section trong HTML

Ví dụ Một khu vực trong tài liệu, giải thích WWF nghĩa là gì: <section> <h1>WWF</h1> <p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is....</p> </section> Định nghĩa và cách dùng…

Categories HTML

Thẻ aside trong HTML

Ví dụ <p>Tôi và gia đình mình ghé thăm Sài Gòn trong mùa hè này.</p> <aside> <h4>Sài Gòn</h4> <p>Sài Gòn là trung tâm kinh tế, văn hoá của khu vực…

Categories HTML

Thẻ colgroup trong HTML

Ví dụ Thiết lập màu nền cho ba cột với thẻ <colgroup> và thẻ <col>: <table> <colgroup> <col span="2" style="background-color:red"> <col style="background-color:yellow"> </colgroup> <tr> <th>ISBN</th> <th>Tên sách</th> <th>Giá</th> </tr> <tr>…

Back to Top