Categories HTML

Thẻ figcaption trong HTML

Ví dụ

Sử dụng phần tử <figure> để đánh dấu ảnh trong tài liệu. Phần tử <figure> cũng bao gồm cả đoạn chú thích/mô tả thêm:

<figure>
<img src="https://kiencang.net/wp-content/uploads/2021/02/cap-doi-hoan-canh.jpg" alt="Cặp đôi hoàn cảnh">
<figcaption>Cặp đôi hoàn cảnh.</figcaption>
</figure>

Kết quả:

cặp đôi hoàn cảnh
Cặp đôi hoàn cảnh

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <figcaption> dùng để định nghĩa một mô tả cho phần tử <figure>.

Phần tử <figcaption> có thể được đặt ở vị trí đầu và cuối của phần tử <figure>


Trình duyệt hỗ trợ

Con số trong bảng chỉ phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ tính năng của thể.

Phần tử  Chrome  IE FireFox  Safari  Opera
<figcaption> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <figcaption> là thẻ mới trong HTML5.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <figcaption> với các giá trị mặc định sau:

figcaption {
display: block;
}
Back to Top