Categories HTML

Thẻ section trong HTML

Ví dụ

Một khu vực trong tài liệu, giải thích WWF nghĩa là gì:

<section>
 <h1>WWF</h1>
 <p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is....</p>
</section>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <section> định nghĩa khu vực trong một tài liệu, chẳng hạn như các chương, phần đầu, phần chân hoặc bất cứ khu vực nào khác của tài liệu.

Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng.

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<section> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <section> là thẻ mới trong HTML5.

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <section> với các giá trị mặc định sau:

section {
display: block;
}

Comments are closed.

Back to Top