Thẻ summary trong HTML

Ví dụ

Sử dụng phần tử <summary>:

<details><summary>Copyright 2013 - 2016.</summary> - bởi Nguyen Duc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ. Tất cả nội dung và hình ảnh trên website này thuộc sở hữu của Nguyen Duc Anh.</details>

Kết quả:

Copyright 2013 – 2016.

 – bởi Nguyen Duc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ.
Tất cả nội dung và hình ảnh trên website này thuộc sở hữu của Nguyen Duc Anh.


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <summary> định nghĩa tiêu đề nhìn thấy được cho phần tử <details>. Tiêu đề có thể được click để ẩn hoặc hiện thông tin chi tiết.


Trình duyệt hỗ trợ

Con số trong bảng chỉ phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ tính năng của phần tử.

Phần tử Chrome IE FireFox Safari Opera
<summary>12.0Không hỗ trợ48.06.015.0

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <summary> là thẻ mới trong HTML5.


Các mẹo và lưu ý

Lưu ý: Phần tử <summary> nên là thẻ con đầu tiên của phần tử <details>.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <summary> với các giá trị mặc định sau:

summary {
 display: block;
 }

Viết một bình luận