Thẻ aside trong HTML

Ví dụ

<p>Tôi và gia đình mình ghé thăm Sài Gòn trong mùa hè này.</p>

<aside>
<h4>Sài Gòn</h4>
<p>Sài Gòn là trung tâm kinh tế, văn hoá của khu vực phía nam.</p>
</aside>

Kết quả:

Tôi và gia đình mình ghé thăm Sài Gòn trong mùa hè này.


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <aside> định nghĩa một số nội dung bên cạnh nội dung nó được đặt bên trong.

Nội dung bên cạnh cần liên quan đến các nội dung xung quanh.


Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng.

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<aside>6.09.04.05.011.1

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <aside> là thẻ mới trong HTML5.


Các mẹo và lưu ý

Mẹo: Các nội dung trong phần tử <aside> có thể ở vị trí thanh bên trong một bài viết.


Các thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <aside> với các giá trị mặc định sau:

aside {
 display: block;
 }

Viết một bình luận