Categories HTML

Thẻ dt trong HTML

Ví dụ

Một danh sách mô tả, với các thuật ngữ và các mô tả chi tiết:

<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>Black hot drink</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>White cold drink</dd>
</dl>

Kết quả:

Coffee
Black hot drink
Milk
White cold drink

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <dt> định nghĩa một thuật ngữ / tên trong danh sách mô tả.

Thẻ <dt> được sử dụng kết hợp với thẻ <dl> (định nghĩa danh sách mô tả) và thẻ <dd> (mô tả mỗi thuật ngữ/tên).

Trình duyệt hỗ trợ

Phần tử  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<dt>

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Trong HTML 4.01, thẻ <dt> định nghĩa một mục trong danh sách định nghĩa.

Trong HTML5, thẻ <dt> định nghĩa một mục/tên trong danh sách mô tả.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <dl> với các giá trị mặc định sau:

dt {
    display: block;
}
Back to Top