Thẻ dl trong HTML

Ví dụ

Một danh sách mô tả, với các thuật ngữ và các mô tả:

<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>Black hot drink</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>White cold drink</dd>
</dl>

Kết quả:

Coffee
Black hot drink
Milk
White cold drink

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <dl> định nghĩa một danh sách mô tả.

Thẻ <dl> được sử dụng kết hợp với thẻ <dt> (định nghĩa thuật ngữ/tên) và thẻ <dd> (mô tả mỗi thuật ngữ/tên).


Trình duyệt hỗ trợ

Phần tử Chrome IE FireFox Safari Opera
<dl>

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Trong HTML 4.01, thẻ <dl> định nghĩa một danh sách được định nghĩa.

Trong HTML5, thẻ <dl> định nghĩa một danh sách mô tả.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <dl> với các giá trị mặc định sau:

dl {
display: block;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 1em;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
}

Viết một bình luận