Categories HTML

Các thuộc tính trong HTML

Các thuộc tính trong HTML cung cấp thông tin bổ sung cho các thẻ. Nội dung của nó rất quan trọng, tuy nhiên sẽ không có ý nghĩa nhiều lắm nếu bạn chưa có tí kinh nghiệm nào với HTML và CSS.

Đặc điểm

  • Các thẻ HTML có thể chứa một hoặc nhiều thuộc tính
  • Các thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung cho các thẻ
  • Các thuộc tính luôn nằm trong các thẻ mở (chứ không phải thẻ đóng nhé)
  • Các thuộc tính thường xuất hiện dưới dạng cặp tên/giá trị kiểu như: tên=”giá trị”
<a href="https://kiencang.net/">Kiến càng</a>

Trong ví dụ trên, href chính là một thuộc tínhhttps://kiencang.net giá trị của thuộc tính href.

Luôn sử dụng dấu nháy cho giá trị

  • Giá trị của thuộc tính phải được đặt trong dấu nháy kép (đóng và mở), điều đó có nghĩa là bạn KHÔNG được phép viết kiểu này: 
<a href=https://kiencang.net>Kiến càng</a>
  • Bạn có thể đặt trong dấu nháy đơn nếu muốn nhưng dấu nháy kép là cách dùng phổ biến hơn, điều đó có nghĩa kiểu viết sau được chấp nhận: 
<a href='https://kiencang.net'>Kiến càng</a>

– Về sau khi dùng PHP bạn sẽ sử dụng dấu nháy đơn này rất nhiều

  • Đôi khi (nhưng rất hiếm thôi) các giá trị bao gồm dấu nháy kép, khi đó bạn buộc phải sử dụng dấu nháy đơn cho giá trị, ví dụ: 
name='Ngày "Bát Giới" Trở Về'

Sử dụng chữ thường cho các thuộc tính

HTML chấp nhận cả chữ thường và HOA cho tên và giá trị của thuộc tính, dù vậy World Wide Web Consortium (W3C) – tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn web khuyến cáo chúng ta nên sử dụng chữ thường mà thôi.

Trong XHTML (phiên bản nghiêm ngặt hơn của HTML) việc viết chữ in thường là điều bắt buộc.

Các thuộc tính phổ biến

  • Một số thuộc tính là hết sức phổ biến, nó có thể được sử dụng trong bất cứ thẻ nào của HTML. Nhóm thuộc tính quyền lực này có tên tiếng Anh là HTML Global Attributes – mà tôi cũng chưa biết phải dịch sao cho chuẩn.
  • Vài ví dụ về các HTML Global Attributes là các thuộc tính như: class, id, style, title
Back to Top