Categories HTML

Thẻ q trong HTML

Ví dụ

Đánh dấu một trích dẫn ngắn:

<p>Mục tiêu của WWF là:
<q>Xây dựng tương lai ở đó con người sống hoà điệu với thiên nhiên.</q>
Chúng tôi hy vọng họ thành công.</p>

Kết quả:

Mục tiêu của WWF là: Xây dựng tương lai ở đó con người sống hoà điệu với thiên nhiên. Chúng tôi hy vọng họ thành công.


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <q> định nghĩa một đoạn trích dẫn ngắn.

Các trình duyệt thường thêm dấu nháy kép xung quanh đoạn trích dẫn.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<q>

Các mẹo và chú ý

Mẹo: Sử dụng thẻ <blockquote> để đánh dấu khối trích dẫn từ một nguồn khác. Thẻ <q> và thẻ <blockquote> khá giống nhau, nhưng dĩ nhiên nó vẫn khác nhau, sự tương đồng này giống như thẻ <span> và thẻ <div>. Một đằng là dòng, một đằng là khối.


Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.


Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
cite URL Chỉ định nguồn của trích dẫn

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <q> với các giá trị mặc định sau:

Ví dụ

q {
display: inline;
}

q:before {
content: open-quote;
}

q:after {
content: close-quote;
}
Back to Top