Categories HTML

Thẻ param trong HTML

Ví dụ

Thẻ param được dùng để thiết lập thông số “autoplay”, “true”, vì vậy âm thanh sẽ bật lên ngay lập tức sau khi tải trang:

<object data="horse.wav">
<param name="autoplay" value="true">
</object>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <param> được sử dụng để định nghĩa thông số cho các plugin nhúng với phần tử <object>.

Mẹo: HTML5 cũng bao gồm hai thẻ mới cho việc chạy audio hoặc video: thẻ <audio>thẻ <video>.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ <param> được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt lớn. Tuy nhiên, các định dạng tập tin được định nghĩa trong <object> có thể không được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt.

Phần tử  Chrome  IE FireFox  Safari  Opera
<param>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thuộc tính “type” và “valuetype” không được hỗ trợ trong HTML5.


Sự khác biệt giữa HTML và XHTML

Trong HTML, thẻ <param> không có thẻ đóng.

Trong XHTML, thẻ <param> phải được đóng đúng cách, giống như <param />.


Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
name name Chỉ định tên của tham số
type media_type Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định kiểu media của tham số
value value Chỉ định giá trị của tham số
valuetype data
ref
object
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định kiểu của giá trị

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt hiển thị phần tử <param> với các giá trị mặc định sau:

param {
display: none;
}
Back to Top