Categories HTML

Thẻ html trong HTML

Một ví dụ về trang HTML5:

<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
<title>Tiêu đề của trang web</title>
</head>

<body>
Nội dung văn bản……
</body>

</html>

#1. Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <html> dùng để nói cho trình duyệt biết đây là tài liệu HTML.

Thẻ <html> là thẻ gốc trong tài liệu HTML.

Thẻ <html> chứa tất các các thẻ HTML khác ngoại trừ thẻ <!DOCTYPE>


#2. Trình duyệt hỗ trợ

Cả 5 trình duyệt lớn đều hỗ trợ (thực lòng mà nói tôi không tưởng tượng nổi bất cứ trình duyệt nào mà lại không hỗ trợ thẻ này!).


#3. Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

Các thuộc tính xmlns là cần thiết trong XHTML, nhưng lại không hợp lệ trong HTML. Tuy nhiên, chương trình kiểm tra tính hợp lệ của HTML tại http://w3.org không thông báo gì khi thuộc tính xmlns không có trong tài liệu XHTML. Điều này là bởi vì không gian tên “xmlns = http: //www.w3.org/1999/xhtml” là mặc định, và sẽ được thêm vào các thẻ <html> ngay cả khi bạn không viết nó.


#4. Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
manifest URL Chỉ định địa chỉ của tài liệu khi duyệt ngoại tuyến (offline)
xmlns http://www.w3.org/1999/xhtml Chỉ định thuộc tính tên không gian của XML (Nếu bạn cần nội dung của bạn phù hợp với XHTML)
Back to Top