Categories HTML

Thẻ frame trong HTML

Ví dụ

Một trang với 3 frame:

<frameset cols="25%,50%,25%">
 <frame src="frame_a.htm">
 <frame src="frame_b.htm">
 <frame src="frame_c.htm">
</frameset>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <frame> không được hỗ trợ trong HTML5.

Thẻ <frame> định nghĩa một cửa sổ riêng trong một <frameset>.

Mỗi <frame> trong <frameset> có thể có các thuộc tính khác, như đường viền (border), thanh trượt (scrolling), khả năng điều chỉnh kích cỡ, vân vân…

Lưu ý: Nếu bạn muốn chuẩn hoá một trang bao gồm các frame, bạn cần chắc chắn là <!DOCTYPE> được thiết lập là “HTML Freameset DTD” hoặc “XHTML Frameset DTD”.

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<frame>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <frame> không được hỗ trợ trong HTML5.


Sự khác biệt giữa HTML và XHTML

Trong HTML, thẻ <frame> không có thẻ đóng. Trong XHTML, thẻ <frame> bắt buộc phải được đóng đúng cách.


Các thuộc tính tuỳ chọn

Các thuộc tính Giá trị Mô tả
frameborder 0
1
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định hiển thị hoặc không hiển thị đường viền quanh một frame
longdesc URL Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định một trang bao gồm mô tả dài của nội dung của một frame
marginheight pixels Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định lề trên và lề dưới của một frame
marginwidth pixels Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định lề trái và lề phải của một frame
name text Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định tên của một frame
noresize noresize Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định một frame không thay đổi kích cỡ được
scrolling yes
no
auto
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định có hoặc không hiển thị thanh trượt trong một frame
src URL Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định URL của tài liệu dùng để hiển thị trong một frame

Comments are closed.

Back to Top