Categories HTML

Thẻ applet trong HTML

Ví dụ

Nhúng một ứng dụng Java:

<applet code="Bongbong.class" width="350" height="350">

Ứng dụng Java vẽ bong bóng động.

</applet>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <applet> không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng thẻ <embed> hoặc <object> để thay thế.

Thẻ <applet> định nghĩa một ứng dụng (applet) nhúng.


Trình duyệt hỗ trợ

Element  Chrome  IE  FireFox Safari  Opera
<applet> Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ

Lưu ý: Vẫn có một số hỗ trợ cho thẻ <applet> trong một số trình duyệt, nhưng cần thêm các plug-in/chương trình cài đặt để làm việc.

Lưu ý: Thẻ <applet> được hỗ trợ trong Internet Explorer và các phiên bản sớm hơn sử dụng plug-in.


Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <applet> không được hỗ trợ trong HTML5.


Các thuộc tính yêu cầu

Thuộc tính Giá trị Mô tả
code URL Chỉ định tên file của ứng dụng Java
object name Chỉ định một tham chiếu đến một đại diện của một applet

Các thuộc tính tuỳ chọn

Thuộc tính Giá trị Mô tả
align left
right
top
bottom
middle
baseline
Chỉ định vị trí của ứng dụng dựa trên các phần tử xung quanh
alt text Chỉ định văn bản thay thế của ứng dụng
archive URL Chỉ định vị trí của tệp tin lưu trữ
codebase URL Chỉ định một URL cơ sở tương đối cho các ứng dụng chỉ định trong thuộc tính mã
height pixels Chỉ định chiều cao của ứng dụng
hspace pixels Định nghĩa khoảng cách ngang quanh một ứng dụng
name name Định nghĩa tên cho ứng dụng (để sử dụng trong scripts)
vspace pixels Định nghĩa khoảng cách thẳng đứng xung quanh một ứng dụng
width pixels Chỉ định chiều rộng của ứng dụng
Back to Top