Categories HTML

Thẻ applet trong HTML

Ví dụ

Nhúng một ứng dụng Java:

<applet code="Bongbong.class" width="350" height="350">

Ứng dụng Java vẽ bong bóng động.

</applet>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <applet> không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng thẻ <embed> hoặc <object> để thay thế.

Thẻ <applet> định nghĩa một ứng dụng (applet) nhúng.


Trình duyệt hỗ trợ

Element Chrome IE FireFoxSafari Opera
<applet>Không hỗ trợKhông hỗ trợKhông hỗ trợ

Lưu ý: Vẫn có một số hỗ trợ cho thẻ <applet> trong một số trình duyệt, nhưng cần thêm các plug-in/chương trình cài đặt để làm việc.

Lưu ý: Thẻ <applet> được hỗ trợ trong Internet Explorer và các phiên bản sớm hơn sử dụng plug-in.


Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <applet> không được hỗ trợ trong HTML5.


Các thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhGiá trịMô tả
codeURLChỉ định tên file của ứng dụng Java
objectnameChỉ định một tham chiếu đến một đại diện của một applet

Các thuộc tính tuỳ chọn

Thuộc tínhGiá trịMô tả
alignleft
right
top
bottom
middle
baseline
Chỉ định vị trí của ứng dụng dựa trên các phần tử xung quanh
alttextChỉ định văn bản thay thế của ứng dụng
archiveURLChỉ định vị trí của tệp tin lưu trữ
codebaseURLChỉ định một URL cơ sở tương đối cho các ứng dụng chỉ định trong thuộc tính mã
heightpixelsChỉ định chiều cao của ứng dụng
hspacepixelsĐịnh nghĩa khoảng cách ngang quanh một ứng dụng
namenameĐịnh nghĩa tên cho ứng dụng (để sử dụng trong scripts)
vspacepixelsĐịnh nghĩa khoảng cách thẳng đứng xung quanh một ứng dụng
widthpixelsChỉ định chiều rộng của ứng dụng

Leave a Comment

Back to Top