Categories HTML

Thẻ frameset trong HTML

Ví dụ

Một trang với ba frame:

<frameset cols="25%,*,25%">
 <frame src="frame_a.htm">
 <frame src="frame_b.htm">
 <frame src="frame_c.htm">
</frameset>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <frameset> không được hỗ trợ trong HTML5.

Thẻ <frameset> định nghĩa một tập hợp các frame.

Phần tử <frameset> chứa một hoặc nhiều phần tử <frame>. Mỗi phần tử <frame> có thể chứa các tài liệu độc lập.

Phần tử <frameset> chỉ định CÓ BAO NHIÊU cột hoặc hàng sẽ xuất hiện trong frameset, và có BAO NHIÊU không gian tính theo tỉ lệ phần trăm/pixel chúng sẽ chiếm giữ.

Lưu ý: Nếu bạn muốn chuẩn hoá trang bao gồm các frame, cần chắc chắn là <!DOCTYPE> phải được thiết lập là “HTML Freameset DTD” hoặc “XHTML Frameset DTD”.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox Safari  Opera
<frameset>

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <frameset> không được hỗ trợ trong HTML5.


Sự khác biệt giữa HTML và XHTML

KHÔNG.


Các thuộc tính tuỳ chọn

Các thuộc tính Giá trị Mô tả
cols pixels
%
*
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định số và kích cỡ các cột trong một frameset
rows pixels
%
*
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định số và kích cỡ các hàng trong một frameset

Comments are closed.

Back to Top