Thẻ footer trong HTML

Ví dụ về khu vực footer trong tài liệu:

<footer>
Đăng bởi: Nguyễn Đức Anh
Thông tin liên hệ: <a href="mailto:vidu@freehost.page">
vidu@freehost.page</a>.
</footer>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <footer> dùng để định nghĩa phần chân trang của tài liệu hoặc một khu vực.

Phần tử <footer> phải bao gồm thông tin về thành phần mà nó chứa.

Phần từ <footer> điển hình chứa:

  • Thông tin tác giả
  • Thông tin bản quyền
  • Thông tin liên hệ
  • Sitemap
  • Lên đầu trang
  • Các tài liệu liên quan

Bạn có thể có vài phần tử <footer> trong một tài liệu


Trình duyệt hỗ trợ

Các con số trong bảng xác định các phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ các tính năng.

Phần tử Chrome IE FireFox Safari Opera
<footer>6.09.04.05.011.1

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <footer> là thẻ mới trong HTML5.


Vài mẹo và chú ý

Thông tin liên hệ bên trong thẻ <footer> phải được bao trong thẻ <address>.


Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị thẻ <footer> với các giá trị mặc định về style như sau:

footer {
    display: block;
}

Viết một bình luận