Categories HTML

Thẻ bdo trong HTML

Ví dụ

Chỉ hướng của của văn bản:

<bdo dir="rtl">
Văn bản này sẽ hiển thị từ phải qua trái (right-to-left).
</bdo>

Kết quả:

Văn bản này sẽ hiển thị từ phải qua trái (right-to-left).

Định nghĩa và cách dùng

bdo là từ viết tắt của Bi-Directional Override.

Thẻ <bdo> được sử dụng để ghi đè lên các hướng văn bản hiện tại.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<bdo>

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.

Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
dir ltr
rtl
Yêu cầu bắt buộc. Chỉ hướng của văn bản bên trong thẻ <bdo>

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị thẻ <bdo> với các giá trị mặc định sau:

bdo {
unicode-bidi: bidi-override;
}
Back to Top