Categories HTML

Thẻ bdo trong HTML

Ví dụ

Chỉ hướng của của văn bản:

<bdo dir="rtl">
Văn bản này sẽ hiển thị từ phải qua trái (right-to-left).
</bdo>

Kết quả:

Văn bản này sẽ hiển thị từ phải qua trái (right-to-left).

Định nghĩa và cách dùng

bdo là từ viết tắt của Bi-Directional Override.

Thẻ <bdo> được sử dụng để ghi đè lên các hướng văn bản hiện tại.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<bdo>

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.

Các thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
dirltr
rtl
Yêu cầu bắt buộc. Chỉ hướng của văn bản bên trong thẻ <bdo>

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị thẻ <bdo> với các giá trị mặc định sau:

bdo {
unicode-bidi: bidi-override;
}

Leave a Comment

Back to Top