Categories HTML

Thẻ dir trong HTML

Ví dụ

Một danh sách thư mục:

<dir>
<li>html</li>
<li>xhtml</li>
<li>css</li>
</dir>

Kết quả:

 • html
 • xhtml
 • css

 • Định nghĩa và cách dùng

  Thẻ <dir> không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng thẻ ul li để thay thế.

  Thẻ <dir> được sử dụng để liệt kê tiêu đề danh sách.


  Trình duyệt hỗ trợ

  Phần tử Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
  <dir>

  Các mẹo và chú ý

  Mẹo: Sử dụng CSS để định kiểu cho danh sách! Trong các hướng dẫn về CSS của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về định kiểu danh sách.


  Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

  Thẻ <dir> không được hỗ trợ trong HTML5


  Các thuộc tính tuỳ chọn

  Các thuộc tính Giá trị Mô tả
  compact compact Không hỗ trợ trong HTML5.
  Chỉ định danh sách phải được xuất ra nhỏ hơn so với thông thường
  Back to Top