Categories HTML

Thẻ p (văn bản) trong HTML

Các đoạn văn bản được đánh dấu như sau trong HTML:

<p>Phần văn bản được cho vào trong thẻ này</p>

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ p được dùng để xác định đoạn văn bản.

Các trình duyệt tự động thêm lề (margin) trước và sau mỗi thẻ <p>. Lề có thể được điều chỉnh bằng CSS về sau nếu bạn muốn, bằng cách thông qua thuộc tính margin.


Trình duyệt hỗ trợ

Cả 5 trình duyệt lớn đều hỗ trợ thẻ <p>

Trình duyệt Chrome Firefox IE Safari Opera
<p>

Thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
align left
right
center
justify
Không được hỗ trợ trong HTML5

 

Chỉ định căn lề của văn bản:

left (trái)
right (phải)
center (giữa)
justify (đều hai bên)

Xem thêm 8 thuộc tính CSS cho văn bản.

Back to Top