Categories HTML

Thẻ tt trong HTML

Ví dụ

Dùng để tạo ra văn bản giống máy đánh chữ:

<p><tt>Văn bản Teletype</tt></p>

Kết quả:

Văn bản Teletype


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <tt> không được hỗ trợ trong HTML5.

Nếu bạn định dùng thẻ <tt> để đánh dấu thông tin nhập vào từ bàn phím, hãy xem xét việc sử dụng phần tử <kbd>; nếu bạn dùng cho các biến, hãy xem xét dùng phần tử <var>; nếu cho mã máy tính, xem xét sử dụng phần tử <code>; và cho đầu ra của máy tính, hãy xem xét phần tử <samp>, hoặc sử dụng CSS để thay thế.

Thẻ <tt> dùng để định nghĩa văn bản teletype – giống font máy đánh chữ – monospace.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<tt>

Các chú ý khác

Cú pháp CSS: 

<p style="font-family:'Lucida Console', monospace">

Ví dụ về CSS: định nghĩa font teletype/monospace cho phần tử <p>

Trong các hướng dẫn về CSS của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin về việc sử dụng font trong các văn bản.


Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <tt> không được hỗ trợ trong HTML5.

Back to Top