Categories HTML

Thẻ optgroup trong HTML

Ví dụ

Nhóm các lựa chọn liên quan với thẻ <optgroup>:

<select>
 <optgroup label="Xe máy Nhật">
 <option value="wave">Wave Alpha</option>
 <option value="dream">Dream</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Ô tô Đức">
 <option value="mercedes">Mercedes</option>
 <option value="audi">Audi</option>
 </optgroup>
</select>

Kết quả:


Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <optgroup> được sử dụng để nhóm các lựa chọn liên quan trong danh sách thả xuống.

Nếu bạn có một danh sách dài các lựa chọn, nhóm các lựa chọn liên quan đến nhau là cách giúp người dùng dễ dàng hơn khi thao tác.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE  FireFox  Safari  Opera
<optgroup>

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.


Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
disabled disabled Chỉ định option-group nên được vô hiệu hoá
label text Chỉ định nhãn cho option-group, bạn có thể dùng tiếng Việt

Thiết lập CSS mặc định

Không.

Back to Top