Thẻ legend trong HTML

Ví dụ

Nhóm các phần tử liên quan trong thẻ form:

<form>
<fieldset>
<legend>Thông tin cá nhân:</legend>
Họ tên: <input type="text" size="30"><br>
Email: <input type="text" size="30"><br>
Ngày sinh: <input type="text" size="10">
</fieldset>
</form>

Kết quả:

Thông tin cá nhân: Họ tên:
Email:
Ngày sinh:

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <legend> định nghĩa một mô tả (caption) cho phần tử <fieldset>.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<legend>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thuộc tính “align” không được hỗ trợ trong HTML5.


Các thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
aligntop
bottom
left
right
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định vị trí lề cho mô tả caption

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <legend> với các giá trị mặc định sau:

Ví dụ:

legend {
display: block;
padding-left: 2px;
padding-right: 2px;
border: none;
}

Viết một bình luận