Categories HTML

Thẻ ins trong HTML

Ví dụ

Một văn bản với một phần bị xoá, và một phần mới được chèn thêm vào:

<p>Đội bóng yêu thích của tôi là <del>MU</del> <ins>Barcenola</ins>!</p>

Kết quả:

Đội bóng yêu thích của tôi là MU Barcenola!

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <ins> định nghĩa một văn bản được chèn vào trong tài liệu.

Mẹo: chú ý cách thẻ <del> đánh dấu đoạn văn bản cần xoá.

Các trình duyệt thường sẽ tạo đường kẻ ngang gạch giữa với văn bản cần xoá và đường gạch dưới với đoạn văn bản thêm mới vào.


Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ  Chrome  IE FireFox  Safari  Opera
<ins>

Các mẹo và lưu ý

Mẹo: Sử dụng thẻ <ins> với thẻ <del> để đánh dấu nội dung cập nhật và sửa đổi trong tài liệu.


Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

KHÔNG.


Các thuộc tính

Thuộc tính Giá trị Mô tả
cite URL Chỉ định một URL liên kết đến tài liệu giải thích lý do tại văn bản được chèn vào/thay đổi
datetime YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD Chỉ định ngày tháng và thời gian khi văn bản được chèn vào/ thay đổi

Thiết lập CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <ins> với các giá trị mặc định sau:

Ví dụ

ins {
text-decoration: underline;
}
Back to Top